Høst - Utbygging Vann og Avløp

12.09.2019 - Linda Nore

Norefjell Vann og Avløp (NVA) og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS.NHAS og NVA har samordnet aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt i tråd med reguleringsbestemmelsene.

 

INFORMASJON NR 4 Om UTBYGGING AV VANN OG AVLØP Trinn3

 

NHAS og NVA har samordnet aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt, ihht NHAS og NVAs VA-planer.

Dette ihht krav i reguleringsplanen for Norehammeren, se bestemmelsene pkt 2.7:

2.7 Vann og avløp

a. Vann-og avløp anlegges i henhold til VA-plan i det enkelte område/i det enkeltebyggetrinn.

b. Alle bygninger med sanitæropplegg skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett.

Reguleringsplanen for Norehammeren setter altså krav om at alle bygninger med sanitæropplegg skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. NHAS og NVA etablerer nå det offentlige vann- og avløpsnettet.

Vi har informert om dette via våre hjemmesider, - i form av 3 tidligere informasjonsskriv. De siste dagene har vi blitt kontaktet av hytteeiere som har spørsmål til utbyggingen. Vi anbefaler å lese tidligere informasjonsskriv, samt dette (nr 4) for å få kunnskap om det arbeidet som pågår og prosessen for å kobles til offentlig vann og avløp.

Utbyggingen pågår, og slik er status og videre framdrift:

- Etappe 3A

o Hovedledningsnettet ferdigstilles i slutten av september 2019

o Byggingen av det interne nettet starter umiddelbart og etter hvert som arbeidet går framover, vil den enkelte hytteeier bli kontaktet av NHAS om mulighet for tilkobling

- Etappe 3B

o Hovedledningsnettet er ferdigstilt

o Byggingen av det interne nettet starter i månedsskifte september/oktober 2019.Når det er ferdig bygget, vil den enkelte hytteeier bli kontaktet av NHAS om mulighet for tilkobling

- Etappe 3C – Oppstart høsten 2019 og planlagt ferdig vinteren 2020

- Etappe 4 – Oppstart vinteren 2020 og planlagt ferdig ettervinteren 2020/2021

Vi må ta forbehold om at det kan bli justeringer på planen i Etappe 3C og 4. Krødsherad kommune åpner for at byggesøknader kan behandles parallelt med at entreprenørarbeidene pågår i de enkelte delområdene under trinn 3. Det vil allikevel være slik at man ikke kan få ta i bruk nybygd hytte og få ferdigattest før vann og avløp er tilkoblet hytta i det enkelte delområde 3 A-B-C. Godkjent søknad om tilkobling til vann og avløp (fra NHAS og NVA) må foreligge før byggesøknad blir behandlet i Krødsherad kommune.

Som vi skrev i forrige infoskriv, vil NHAS legge NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen av vann- og avløpsnettet. NVA har en opsjon om å overta anlegget og driften av anlegget når dette står ferdig. NHAS sine kostnader med utbyggingen i Etappe 3- 4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. At grunneier forestår utbyggingen av vann- og avløpsnettet inne i et regulert område, er slik det også gjøres alle andre steder på Norefjell. Kostnadene med slik utbygging blir, også i de andre områdene, fordelt på hytteeierne.

Framgangsmåte – søknad/godkjenning for tilkobling og faktisk tilkobling

Du må inngå avtale med NHAS om tilkobling og betale bidraget for utbyggingen av det interne nettet før du kan få godkjent tilkobling til NVAs hovedledningsnett. NHAS og NVA vil behandle søknadene fortløpende. Du vil finne avtalen for tilknytning til det interne nettet her på hjemmesiden til NHAS på og skjema for tilkobling til NVA på www.krodsherad.kommune.no

Seksjonering

Reguleringsplanen for Norehammeren åpner for seksjonering av eiendommer. I utbyggingen av vannforsyning er det avsatt én stoppekran til hver eiendom. Dersom en eiendom seksjoneres (nå eller på et seinere tidspunkt), vil det bli krevd at det, inne på eiendommen som seksjoneres, settes ned kum med separate stoppekraner for den enkelte seksjon. Dette bli eiernes ansvar og må gjøres for eiernes regning. Det gjøres ingen endring på NVAs anlegg.Vi vil fortsette å informere om utbyggingen, - så følg med på våre hjemmesider.