Igangsatt utbygging Vann og Avløp Trinn 3

11.07.2019 - Linda Nore

Informasjon fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS

 

Informasjon til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammaren

om igangsatt  arbeid av VA trinn 3 

 

NHAS og NVA har nå samordnet aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt.

Byggingen er nå igangsatt, og vedlagt kart viser planlagt framdrift. Området er delt opp i etapper, slik:

- Etappe 3A – Igangsatt og planlagt ferdig høsten 2019

- Etappe 3B – Oppstart sensommer 2019 og planlagt ferdig høsten 2019

- Etappe 3C – Oppstart høsten 2019 og planlagt ferdig vinteren 2020

- Etappe 4 – Oppstart vinteren 2020 og planlagt ferdig ettervinteren 2020/2021

Vi jobber ihht denne framdriftsplanen, men vi må ta forbehold om at det kan bli justeringer på planen.

Krødsherad kommune åpner for at byggesøknader kan behandles parallelt med atentreprenørarbeidene pågår i de enkelte delområdene under trinn 3. Det vil allikevel være slik at man ikke kan få ta i bruk nybygd hytte og få ferdigattest før vann og avløp er tilkoblet hytta i det enkelte delområde 3 A-B-C. Godkjent søknad om tilkobling til vann og avløp (fra NHAS og NVA) må foreligge før byggesøknad blir behandlet i Krødsherad kommune.

Som vi skrev i forrige infoskriv, vil NHAS legge NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen av vann- og avløpsnettet. NVA har en opsjon om å overta anlegget og driften av anlegget når dette står ferdig. NHAS sine kostnader med utbyggingen i Etappe 3- 4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. Dette vil være etter samme prinsipp som NVA beregnet bidraget fra den enkelte eiendom i Etappe 2 på Norehammeren.

Søknad om tilkobling og gebyr.

Du må inngå avtale med NHAS om tilkobling og betale bidraget for utbyggingen av det interne nettet før du kan få godkjent tilkobling til NVAs hovedledningsnett. NHAS og NVAvil behandle søknadene fortløpende.

Områder hvor mange eksisterende hytteiere ønsker å koble seg til, vil, der det er mulig, kunne bli prioritert i fremdriften på utbyggingen av det interne nettet. Vedlagt finner dere «Avtale om tilknytning til internt vann- og avløpsanlegg» som inngås mellom NHAS og den enkelte hytteeier. Avtalen ligger til nedlastning til høyre. Avtalenbehandles og bidraget faktureres fra NHAS.

Anleggsbidraget for tilkobling til det interne nettet i Etappe 3 er kr. 84.000,- eks mva. Anleggsbidraget for tilkobling til det interne nettet i Etappe 4 vil foreligge i løpet av våren 2020.

Alle må deretter søke tilkobling til NVA og betale tilkoblingsgebyr ihht NVAs gebyrregulativ. Gebyrsatsene framgår av vedlagte oversikt. Når du søker tilkobling til NVAs anlegg, må du legge med godkjenning for tilkobling til det interne nettet og kopi av kvittering for innbetalt bidrag.

Tilsyn

Har eller ønsker du innlagt vann, må du ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder både hytter og eneboliger og uansett om man har WC eller ikke. Plan- og bygningsloven og forurensningsloven har regler om dette. Kommunen skal føre tilsyn med at reglene overholdes.

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen er et interkommunalt kontor beliggende i Lier. Krødsherad kommune har avtale med dette kontoret om at de skal føre tilsyn med private renseanlegg og kontrollere om de overholder rensekravene. Anlegg som er gamle og/eller ikke fungerer tilfredsstillende vil få krav om oppgradering, alternativt tilknytning til offentlig avløp.

Tilsynet for små avløpsanlegg vil kontakte hytteeiere på Norehammeren med tanke på tilsyn med private avløpsanlegg.

Vi minner om at du vil finne avtalen for tilknytning til det interne nettet til NHAS og skjema for tilkobling til NVA til nedlasting til høyre.