Utbygging Vann og Avløp Trinn 3

18.02.2019 - Linda Nore

Informasjon fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS

 

Informasjon til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammaren

om den videre utbygging av vann og avløp i området

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) har som hovedoppgave å etablere og driftehovedledningsnettet for vann og avløp på Norefjell. NVA kjøper vann fra kommunens vannverkog transporterer avløp fram til kommunens renseanlegg og kjøper rensing av tilført mengdeavløp. Hovedledningsnettet etableres inn til eller i nærheten av reguleringsgrensen for de enkelteutbyggingsområdene.

For deler av de to reguleringsplanene på Norehammeren (A og B) har NVA også sørget foretablering av vann og avløp inne i planområdene. NVA har, i nær dialog med grunneier oghytteeierforeningen, etablert dette interne VA-ledningsnettet i Etappe 1 og 2 på Norehammeren.Hytteeierne er derfor fakturert ekstra for dette (i form av en engangsavgift pr eiendom).

NVA og grunneier ønsker nå å gå videre med utbyggingen av VA-nettet på Norehammeren, -definert som Etappe 3-4 i utbyggingen. Det vil gi eiere av eksisterende hytter mulighet til å kobleseg til offentlig vann og avløp. Samtidig legges det til rette for at ubebygde tomter får vann ogavløp fram til tomtegrensa, og tomtekjøperne vil da raskt kunne starte bygging på sin tomt.I Etappe 3-4 er det planlagt at NVA bygger hovedledningsnettet for vann og avløp, og at grunneier, gjennom selskapet Norefjell Hyttesenter AS (NHAS), gjennomfører den videreutbyggingen av det interne VA-nettet. NHAS legger NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen, og under forutsetning av at anlegget bygges i tråd med dette og de krav NVA setter, vil NVA ha en opsjon på å overta anlegget og drifte dette når dette står ferdig. En slik framgangsmåte er i tråd med det NVA også praktiserer andre steder på Norefjell.

NHASs kostnader med utbyggingen i Etappe 3-4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. Dette vil være etter samme prinsipp som NVA beregnet bidraget fra den enkelte eiendom i Etappe 2 på Norehammeren.

Det er forventet oppstart av arbeidet våren 2019, og vi vil komme tilbake med kart og mer informasjon om utbyggingen før påske.

 

Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og  Norefjell Hyttesenter