Status for utbygging Vann og Avløp Desember 2022

23.12.2022 - Linda Nore

Informasjon fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og Norefjell Hyttesenter AS julen 2022

 

Informasjon til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammaren

om den videre utbygging av vann og avløp i området

NHAS og NVA har samordnet  aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt, ihht NHAS og NVAs VA-planer.
Dette ihht krav i reguleringsplanen for Norehammeren 2017, se bestemmelsene pkt 2.7:
2.7 Vann og avløp 
a. Vann-og avløp anlegges i henhold til VA-plan i det enkelte område/i det enkelte  byggetrinn. 
b. Alle bygninger med sanitæropplegg skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. 
 
Reguleringsplanen for Norehammeren setter altså krav om at alle bygninger med sanitæropplegg skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. NHAS og NVA etablerer nå det offentlige vann- og avløpsnettet.
 
Vi har informert om dette via våre hjemmesider, - i form av 5 tidligere informasjonsskriv. Vi anbefaler også å lese tidligere informasjonsskriv, samt dette (nr 6) for å få kunnskap om det arbeidet som pågår og prosessen for å kobles til offentlig vann og avløp.
 
Utbyggingen pågår, og slik er status og videre framdrift:
-       Etappe 3A og 3B
o   Hovedledningsnettet og det interne nettet er ferdigstilt
o   Det gjennomføres nå overdragelse av det interne anlegget fra NHAS til NVA
-       Etappe 3C
o   Hovedledningsnettet og det interne nettet er ferdigstilt
o   Det skal gjennomføres befaring og godkjenning/overdragelse fra NHAS til NVA i løpet av sommeren 2023
-       Etappe 4A
o   Hovedledningsnettet er ferdigstilt og det interne nettet ferdigstilles januar 2023
o   Det skal gjennomføres ferdigbefaring og godkjenning i ila sommer 2023
 
Etappe 4 B  – En del av av hovedlednigsnettet er bygget, det mangler en transportetappe (prosjektert som Etappe 5 hos NVA) gjennom det uregulerte området på Norehammaren. Videre arbeid med hovedledningsnettet gjennom det uregulerte området og arbeidet med det interene nettet i området 4B fortsetter i vinterhalvåret og er planlagt ferdig i 2023.
Det uregulerte området har foreløpig en privat avløpsløsning og vann fra Seterbekken vannverk.
Vi må ta forbehold om at det kan bli justeringer på framdriftsplanen.
 
NHAS legger NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen av vann- og avløpsnettet, NVA har en opsjon om å overta anlegget vederlagsfritt og da drifte det fullverdige offentlige  anlegget når dette står ferdig. NHAS har beholdt rett til å oppkreve anleggsbidrag for tilkoblinger som gjøres til det interne nettet etter at anlegget er overdratt til NVA. Det betyr at alle anleggsbidrag for tilkoblinger til det interne nettet i Etappe 3 og 4 gjøres til NHAS uavhengig av status på overtagelsen til NVA.
 
NHAS sine kostnader med utbyggingen i Etappe 3 - 4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området, slik det også gjøres andre steder på Norefjell. Anleggsbidraget for det interne nettet for Etappe 3 og 4 betales til NHAS. NHAS er et privat VA-selskap, og anleggsbidraget beregnes ut fra innkjøpspriser med et lite påslag for å dekke selskapets interne administrasjons- og driftskostnader. 
 
Skjema for tilkobling til det interne VA-nettet for de enkelte områder 
 
Framgangsmåte – søknad/godkjenning for tilkobling og faktisk tilkobling
Du må inngå avtale med NHAS om tilkobling og betale anleggsbidraget for utbyggingen av det interne nettet før du kan få godkjent tilkobling til NVAs hovedledningsnett. NHAS og NVA vil behandle søknadene fortløpende.
 
Anleggsbidraget til det interne nettet varierer i de enkelte etappene. Dette skyldes i korte trekk en naturlig variasjon i kostnader i de enkelte etappene, ordinær prisstigning, samt store prisstigninger på varer og tjenester de siste år.
 
Priser for anleggsgebyr til internt nett:
Etappe 2          Kr.   99.800 (fra 2016)
Etappe 3          Kr.  105.000
Etappe 4          Kr. 137.500
 
Tilknytningsgebyr til NVAs hovedledningsnett beregnes ihht NVAs gebyrregulativ for 2023: kr 13 750 pr 25 m2 BRA for vann og tilsvarende for avløp.
 
Du vil finne avtalen for tilknytning til det interne nettet  for nedlastning i kolonnen til høyre og skjema for søknad om tilknytning til NVA sitt hovednett på Krødsherad kommune. no

 Her er link til l NVA  sitt søknadskjema

Vi vil fortsette å informere om utbyggingen, - så følg med på våre hjemmesider.

Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og  Norefjell Hyttesenter