Status for utbygging Vann og Avløp juni 2021

08.06.2021 - Linda Nore

Informasjon fra Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og grunneier Ola Nore gjennom utbyggingsselskapet Norefjell Hyttesenter AS juni 2021

 

Informasjon til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammaren

om den videre utbygging av vann og avløp i området

NHAS og NVA har samordnet  aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt, ihht NHAS og NVAs VA-planer.

Dette ihht krav i reguleringsplanen for Norehammeren, se bestemmelsene pkt 2.7:

2.7 Vann og avløp

 1. Vann-og avløp anlegges i henhold til VA-plan i det enkelte område/i det enkelte byggetrinn.
 2. Alle bygninger med sanitæropplegg skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett.

Reguleringsplanen for Norehammeren setter altså krav om at alle bygninger med sanitæropplegg skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. NHAS og NVA etablerer nå det offentlige vann- og avløpsnettet.

Vi har informert om dette via våre hjemmesider, - i form av 4 tidligere informasjonsskriv. Vi anbefaler også å lese tidligere informasjonsskriv, samt dette (nr 5) for å få kunnskap om det arbeidet som pågår og prosessen for å kobles til offentlig vann og avløp.

Utbyggingen pågår, og slik er status og videre framdrift:

 • Etappe 3A
  • Hovedledningsnettet og det interne nettet er ferdigstilt
  • Det skal nå gjennomføres befaring og godkjenning i juni 2021
 • Etappe 3B
  • Hovedledningsnettet er ferdigstilt og det interne nettet er ferdigstilt
  • Det skal nå gjennomføres befaring og godkjenning i ila juni 2021
 • Etappe 3C – Oppstart sommer 2021 og planlagt ferdig 2022.
 • Etappe 4 –En liten del av av hovedlednigsnettet er bygget, videre arbeid med hovedledningsnettet og bygging av det interne nettet fortsetter etter trinn 3C vinter 2022. Arbeidene er planlagt ferdig i 2022.

Vi må ta forbehold om at det kan bli justeringer på planen.

Krødsherad kommune åpner for at byggesøknader kan behandles parallelt med at entreprenørarbeidene pågår i de enkelte delområdene under Etappe 3. Det vil allikevel være slik at man ikke kan få ta i bruk nybygd hytte og få ferdigattest før vann og avløp er tilkoblet hytta i det enkelte delområde 3 A-B-C. Godkjent søknad om tilkobling til vann og avløp (fra NHAS og NVA) må foreligge før byggesøknad blir behandlet i Krødsherad kommune. For å opprettholde best mulig fremdrift, vil NHAS, etter at Etappe 3A og 3B er ferdigstilt, vurdere søknader og muligheter for tilkobling i Etappe 3C og oppstart med noen hytter i Etappe 4 parallelt.  Dette vil i tilfelle være hytter som kan kobles til de delene av nettet som nå er etablert . Dette forutsetter at det er mulig å få en oversikt over alle kostnader relatert til utbyggingen av Etappe 4 og at det kan beregnes et anleggsbidrag for denne etappen. Det vil da bli utarbeidet et nytt tilkoblingsskjema for Etappe 4.

NHAS legger NVAs spesifikasjoner til grunn for utbyggingen av vann- og avløpsnettet. NVA har en opsjon om å overta anlegget og driften av anlegget når dette står ferdig. NHAS sine kostnader med utbyggingen i Etappe 3- 4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. At grunneier forestår utbyggingen av vann- og avløpsnettet inne i et regulert område, er slik det også gjøres alle andre steder på Norefjell. Kostnadene med slik utbygging blir, også i de andre områdene, fordelt på hytteeierne.

De eiendommene som dette gjelder for i Etappe 4 vil bli kontaktet av NHAS når alle detaljer er avklart. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt med oss.

Revidert skjema for tilkobling til det intere nettet (NHAS)

Vi har fått tilbakemeldinger om at det er usikkerhet knyttet til punkt fire i avtalen. Dette punktet er nå revidert til følgende:

Norefjell Hyttesenter AS vil ved oppstarten forestå drift av VA-anlegget og fakturere tilkoblingsgebyr og årsgebyr for drift av vann- og avløpstjenester. Prisene vil bli basert på innkjøpspriser med et lite påslag for å dekke interne administrasjons- og driftskostnader.

Det er, ut fra dette, avklart at det ikke skal skal betales driftskostnader fra den enkelte hytteeier både til NHAS og NVA etter tilkobling til det nye VA-nettet.

Framgangsmåte – søknad/godkjenning for tilkobling og faktisk tilkobling

Du må inngå avtale med NHAS om tilkobling og betale anleggsbidraget for utbyggingen av det interne nettet før du kan få godkjent tilkobling til NVAs hovedledningsnett. NHAS og NVA vil behandle søknadene fortløpende. Du vil finne avtalen for tilknytning til det interne nettet på hjemmesiden til NHAS på www.norefjell365.no og skjema for tilkobling til NVA på www.krodsherad.kommune.no

Vi vil fortsette å informere om utbyggingen, - så følg med på våre hjemmesider.

Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og  Norefjell Hyttesenter