Stengning av vei og fremdrift veibygging

08.06.2021 - Linda Nore

Fremdrift entreprenørarbeid nye veier og stengning av Øvre Hammarvei

Entreprenørarbeidet på Norehammaren skrider frem og vi forventer å ferdigstille arbeidet med opparbeidelse avveier ihht til jordskiftedom i 2021.

Varsel om stengning av deler av Øvre Hammarvei i uke 23-27

Det meste av arbeidet utføres i sammenheng med arbeidet av vann og avløp også for å skåne mest mulig for inngrep med entreprenørarbeid. I denne forbindelse varsler vi om stenging av Øvre Hammarvei fra avkjøringen ved Norefjellveien til p-plass i Øvre Hammarvei nr. 37 fra cirka uke 23 til uke 27. I perioden benytter alle som skal ha tilgang Nedre Hammarvei. Bommen vil da stå åpen slik at alle kan passere. Bommen på Nedre Hammarvei vil komme tilbake i drift når dette arbeidet er ferdigstilt. Det er kjøpt inn nye bommer til Brennkollveien og Øvre Hammarvei disse settes opp når entreprenør arbeidet i området avtar.

Mange av veiene i jordskiftedommen er allerede opparbeidet og godkjent av Krødsherad kommune ihht jordskiftedom,  v/ Skogbrukssjef Erik Bjøre. Selv om ikke om det ikke er et krav i dommen, foreligger det i tillegg formell brukstillatelse fra Krødsherad Kommune.

Det er også ønskelig å få ferdigstilt arbeidet med å forbedre alle hoved traser av turløypenettet i løpet 2021. Det må derfor regnes med høy anleggsvirksomhet i hele 2021 og i store deler av 2022 på Norehammaren.

Fakturering av anleggsbidrag for ferdig bygde veier

Mange av veiene er som nevnt tatt i bruk og er formelt godkejnt. Grunneier vil da forsette fakturering i henhold til Jordskiftedom. I jordskiftesak nr. 0600-2011-0019 Nore Nedre kapittel 7 kommer jordskifteretten til at Ola A. Nore, eier av gnr. 208 bnr. 1, som veieier har ansvaret for drift av felles veier på Norehammeren. Jordskifteretten fastsetter i kapittel 7, slutning punkt 6 at årlig avgift for bebygde hyttetomter settes til 2 500 + mva. som skal betales til Ola A. Nore. Slutningens punkt 7 fastsetter at årlig veiavgift settes til kr. 5 500 + mva. når alle veier er utbygd i samsvar med kapittel 6. Avgiften skal betales av hver fester/eier av bebygd hyttetomt fra det året som alle veier er bygd og godkjent.

Veieier utsteder derfor faktura også for anleggsbidrag i tråd med slutningen fra jordskifteretten.  Du finner rettsboken til nedlastning til høyre om du ikke har denne liggende. Rettsbok sak nr. 0600-2011-0019 Nedre Nore kapittel 7 – slutning, viser til anleggsbidrdagene for vei.