Oppdatering Påske, utbygging Vann og Avløp Trinn 3

18.02.2019 - Linda Nore

Norehammaren - Informasjon om fremdrift, videre utbygging av vann og avløp.

 

Oppdatering til hytteeiere og tomtekjøpere på Norehammaren

om den videre utbygging av vann og avløp i området

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) har som hovedoppgave å etablere og Grunneier, gjennom selskapet Norefjell Hyttesenter AS (NHAS), og Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) viser til tidligere informasjon om videre utbygging av ledningsnett for vann og avløp på Norehammeren.

Grunneier har avtale med Strand og Enger Anlegg AS (SE) om utbygging av veg- og løypenettet på Norehammeren. NHAS har avtale med SE om utbygging av det interne vann og avløpsnettet. NVA har, etter gjennomført anbudskonkurranse, inngått kontrakt med SE om utbygging av NVAs hovedledningsnett på Norehammeren.

NHAS og NVA samordner nå aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt.

Byggingen starter rett etter påske 2019. Vedlagte kart viser planlagt framdrift. Området er delt opp i etapper, slik:

- Etappe 3A – planlagt oppstart 24.04.19 og ferdig høsten 2019

- Etappe 3B – oppstart sommeren 2019 og ferdig høsten 2019

- Etappe 4 – oppstart vinteren 2020 og ferdig høsten 2020

Som vi skrev i forrige infoskriv, vil NHAS legge NVAs spesifikasjoner til grunn forutbyggingen. Anlegget vil bli bygget i tråd med de krav NVA setter, og NVA har også en opsjon på å overta anlegget en stund etter at dette er satt i drift. Fra ferdigstillelse og frem til NVA eventuelt innløser opsjonen, vil anlegget bli driftet av NHAS. NHAS sine kostnader med utbyggingen i Etappe 3-4 vil måtte dekkes av de antall tomter og eksisterende hytter som er i området. Dette vil være etter samme prinsipp som NVA beregnet bidraget fra den enkelte eiendom i Etappe 2 på Norehammeren.

Søknad om tilkobling og gebyr

Alle må søke NHAS om tilkobling og betale bidraget for utbyggingen av det interne nettet som bygges ut av NHAS. Alle må også søke tilkobling til NVA sin hovedledning og betale tilkoblingsgebyr ihht NVAs gebyrregulativ. Du må først søke, og få, godkjenning for tilkobling til det interne nettet. Gebyrsats for tilkobling til det interne nettet vil som nevnt avhenge av kostnader for de respektive trinn.

NHAS venter på en komplett oversikt over kostnader for Etappe 3 og forventer å få dette på plass i løpet av april 2019. Informasjon om dette vil gjøres tilgjengelig på hjemmesiden til Norefjkell365/NHAS når dette er klart. Når du søker tilkobling til NVAs anlegg, må du legge med godkjenning for tilkobling til det interne nettet og kopi av kvittering for innbetalt bidrag. Gebyrsatsene for tilkobling til NVA sin hovedledning er fastsatt for 2019 og framgår av vedlagte oversikt.

NHAS og NVA vil behandle søknadene fortløpende. Etter hvert som prosessen går framover, vil det bli lagt søknadsskjemaer på våre hjemmesider.

Du vil finne skjema for søknad til det interne nettet på hjemmesiden til NHAS på www.norefjell365.no og skjema for tilkobling til NVA på www.krodsherad.kommune.no

Her vil du også finne oppdatert status på framdrift, - etter hvert som etappene er klare for tilkobling

 

 Med vennlig hilsen

Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS og  Norefjell Hyttesenter