Vann og Avløp Trinn 3

11.03.2020 - Linda Nore

Status for VA arbeidene i Trinn 3 er at hovedledningen i trinn 3 er nå ferdig bygget, det samme gjelder også for det meste av samlledningen i området A og B på kartet over.

Prosedyre for tilkobling til det nye VA- nettet i trinn 3.

Vi viser til tidigere informasjon som ligger under fanen artikler hvor det opplyses om at det er Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA) har som hovedoppgave å etablere og drifte hovedledningsnettet for vann og avløp på Norefjell.  NVA satte det som forutsetning for videre utbygging av trinn 3 og 4 på Norehammaren, at  grunneier skulle etablere det interne VA nettet. Denne gjenneomføringen var ikke ønskelig fra grunneier, men gjennomføres for å få videre fremdrift. Entreprenørabeidet med det interne VA-nettet  utføres av Strad og Enger Anlegg AS  for driftselskapet til grunneier  Norefjell Hyttesenter AS (NHAS). De utfører også arbeidet med å legge hovedledning for NVA.

NVA har en opsjon på å overta det interne anlegget og drifte det komplette anlegget når dette står ferdig.En slik framgangsmåte er i tråd med det NVA også praktiserer andre steder på Norefjell

Tilkobling

NHAS og NVA har samordnet aktiviteten på Norehammeren slik at byggingen av et komplett vann- og avløpsnett gjennomføres og ferdigstilles inn til den enkelte eiendom/tomt. Dette har blitt gjort ihht NHAS og NVAs VA-plan og vi ber derfor hytter innenfor trinn 3, område A og B  om å søke tilkobling som prosedyren under beskriver. Noen få samleledninger gjenstår å opparbeide da vi trenger søknader til hytter på alle samledninger for å opparbeide disse. Så snart søknadene er motatt vil det kun ta en uke å få de opparbeidet og klare for tilkobling.

Dersom vi mottar søknader  som ligger utenfor området vi arbeider i, vil søkanden bli liggende til behandling og vi kontakter dere tilbake når påkolingen nærmer seg. Vi ønsker ikke at anleggsbidrag skal bli stående på konto i flere måender før det er mulig å tilkoble seg. Vi unngår da for alle parter en eventuell bekymring for å få utført tilkoling til det interne nettet som dere betaler anleggsbidrag for .

Anleggsbidraget pr tomt for det interne nettet i trinn 3 er satt til kr 84 000,- + mva i dette utbyggingstrinnet. De faktiske kostnadene vil variere fra hytte til hytte avhengig av når utbyggingen og tilkoblingen skjer, og selvfølgelig de individuelle forholdene på stedet. For å gjøre det enklere å håndtere og mer forutsigbart for alle parter er det beregnet et anleggsbidrag med like stort beløp for samtlige eiendommer på dette trinnet på lik linje med de NVA praktiserte i trinn 2. Anleggsbidraget vil derfor ligge fast i trinn 3, selv om det på noen tomter vil påløpe ekstrakostnader knyttet til den enkelte tomt.

Når det gjelder størrelse og beregning på anleggsbidraget så er det slik at vi som privat selskap ikke har krav som et offentlig  men NHAS  har vær optatt av å tilstrebe holde en korrekt og  moderat pris. Størrelsen på tilknytningsgebyret  skal derfor på ingen måte være urimelig om man sammenligner med NVA sitt gebyr for trinn 2 som fra 2015 var satt til kr. 99800,- i 2019 kr utgjør dette en pris på 111 000,-. 

Prosedyre for tilkobling:
 • Last ned søknadskjema til det interne nettet som du finner til nedlastning på høyre side (alternativt hent dette  på Norefjell Hyttesenter) og sende dette til post@norefjell365.no
 • Du mottar signert avtale og faktura fra Norefjell Hyttesenter, faktura betales.
 • Du laster ned og søker tilknyting til NVA sitt hovednett og vedlegger kvittering for betalt inter tilkoblingsavgift for å få godkejnt søknad. søknadskjema finnes her:
 • Søknadskjema NVA
 • Bestille entreprenør og eventuelt rørlegger for stikkledning til VA nettet inn på egen eiendom. Den enkelte hytteeier har i sin helhet ansvaret for kostnader og arbeid med  tilkobling til det interne nettet og inn i hytta. For hjelp fra entreprenør til å legge stikkledninger inne på din eiendom og/eller rørlegger anbefaler vi dere å ta kontakt med de som arbeider i området:

   

  Entreprenør:  Anders Strand – 917 79 975

  Rørlegger:   Trygve Strand – 416 63 767

Vi har fått spørsmål vedrørende punkt 4 i avtalen for internt nett og punktet henviser til den tilknytningsavgift og abonnementsvilkår som vil gjelde for VA-tjenestene i perioden disse leveres av Norefjell Hyttesenter. Dette viser til den tilknytningsavgift og abonnementsvilkår som vil gjelde for VA-tjenestene i perioden disse leveres av Norefjell Hyttesenter. Dette gjelder tilknytningsavgift og ordinære abonnementsvilkår for vann- og avløpstjenester. Det vil ikke påløpe andre kostnader utover dette.